Opleiding tot Bezielingscoach - Hoogendijk Coaching en OpleidingHoogendijk Coaching en Opleiding

Adriaan over de opleiding ...

'Iedere menselijke ontwikkeling is, als het goed is, een toename aan zelfliefde!'

Adriaan over de opleiding ...

'Zelfliefde is uitermate besmettelijk voor anderen! De coach heeft het dus gezellig met zichzelf!'

Adriaan over de opleiding ...

'De kwaliteit van coaching wordt onder meer bepaald door de intuïtieve vaardigheden van de coach en de 'oude wijsheid' die de coach met zich meedraagt.'

Adriaan over Opleiding

'Ik wil geen opleider zijn die zelf al helemaal 'klaar' is. Ik vind mensen die klaar willen zijn nogal saai! Dan is de spirit eruit!'

Opleiding tot Bezielingscoach

Bezieling in leven, werk en relaties

Brede vakopleiding èn Masterclass

Deze door Cpion/Stichting Post HBO Nederland geaccrediteerde vakopleiding is een sprankelende en breed geoutilleerde coachopleiding. De opleiding is gebaseerd op dertig jaar praktische coachervaring en vijfendertig jaar opleidingservaring. Ook de uitdagende en complexe relatiecoaching vormt een onderdeel van de opleiding. Vele leer-, helings-, keuze- en bewustwordingsprocessen in het leven vinden juist plaats in de relationele sfeer, zowel in de professionele context (arbeidsverhoudingen in organisaties) als in privé-situaties. Levenscoaching, loopbaancoaching en relatiecoaching horen daarom bij elkaar. Bezieling in het leven betekent ook bezieling in relaties en in het werk.

Deze opleiding is zeer geschikt als een stevige vakopleiding tot coach. Je maakt je als coach een breed arsenaal eigen qua methodieken, structuren en instrumenten, maar ook wordt er ruim aandacht besteed aan speelsheid en intuïtieve vaardigheden. Daardoor kom je dichter bij jezelf, je raakt meer geaard en gecentreerd, je wordt een heel krachtig mens en ook een krachtige coach, die klaar staat om zijn of haar levenswijsheid met anderen te delen. In het oriënterend en toelatingsgesprek blijkt of deze opleiding bij je past.

Deze opleiding wordt ook vaak gevolgd als ‘masterclass’ door hen die al enige tijd als coach werken en al eerder een andere opleiding tot coach hebben gevolgd. Zij zoeken een verdiepingsslag als mens en als coach, of ze willen zich specialiseren als levens-, werk-, loopbaan- of relatiecoach.

In deze Opleiding tot Bezielingscoach leer je spelenderwijs te coachen vanuit een totale aanwezigheid in het hier en nu, ook wel ‘presence’ genoemd, en vanuit een grondhouding van heelheid, omdat alles wat nog niet geheeld is er volstrekt mag zijn. Impliciet wordt het leven opgevat als een leerproces, een creatieproces, een helingsproces en een bewustwordingsproces. Deze processen vormen de eigenlijke en ook de praktische werkelijkheid van het leven.

Neusje van de zalm

Deelnemers bij wie de coachkwaliteiten bij wijze van spreken al onder de oppervlakte liggen, maar die een stevige beroepsopleiding zoeken, vallen in deze opleiding met hun neus in de boter. Mensen die al langer het coachberoep uitoefenen, maar die een verdiepingsslag zoeken in zichzelf of qua instrumentarium, hoor je zeggen, dat deze opleiding in Nederland het ‘neusje van de zalm’ is. En dat is precies de bedoeling en de opzet van deze opleiding geweest, die zich overigens ook voortdurend blijft actualiseren.

Na afsluiting van deze opleiding ben je een breed geoutilleerde coach, die zich waardig kan profileren in de branche van coaching, die zich krachtig voelt in zichzelf en zijn of haar cliënten in veel verschillende opzichten en vraagstukken kan coachen tot de beoogde helderheid en tot het vinden van de meest passende oplossingen.

Wanneer je je afvraagt of deze opleiding aansluit bij jouw wensen en plannen, maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvend oriënterend gesprek met Adriaan Hoogendijk, de maker en mede-opleider van deze unieke opleiding.

Op zoek naar bezieling in leven, werk en relaties …

Cruciaal is het begrip ‘bezieling’ dat door alle levensdomeinen heen wil stromen. Als er bezieling is, dan is er oprechtheid, vitaliteit, creativiteit, zelfreflectie, nieuwsgierigheid, ontwikkelingsbereidheid, inspiratie. In leven, werk en relaties.

Mensen worden steeds gevoeliger voor wie bezield en inspirerend is en wie niet. De vraag is: hoe word je een bezield mens? Mensen vragen om steeds snellere en doelmatiger methodieken om in contact te komen met de bezielende bron in zichzelf. Coaches moeten zich daarom voortdurend blijven verrijken met uitbreiding van hun methodieken, maar ook verdieping blijven aanbrengen van hun waarnemingsvermogen en hun intuïtieve kwaliteiten. Speelsheid wordt steeds meer een aantrekkelijke en vruchtbare coachingsmethodiek. Wie contact houdt met zijn oorspronkelijke speelsheid blijft een open mens in beweging.

Het opleidingsgedeelte tot relatiecoach bouwt qua instrumentarium volstrekt voort op het eerste deel van de opleiding. Een relatie is er om de liefde te vieren, maar ook om te leren, onszelf te helen en ons bewust te worden van het leven. Het vieren van de liefde gaat niet altijd vanzelf, en leren en helen ook niet. Als er iets vraagt om hoogstaande levenswijsheid en levenskunst, dan zijn het wel relaties.

Coaching is tegenwoordig minder een taboe, eerder een regelmatig in te schakelen professionaliteit. Sociologisch gezien is de coach natuurlijk de opvolger van de pastor/dominee vóórdat het proces van ‘secularisatie’ zijn intrede deed. Leven vergt levenskunst, gaat niet vanzelf, vergt bezieling, vitaliteit, moed, zelfreflectie, communicatievaardigheden en scheppingskunst. Mensen kunnen veel, maar durven vaak niet of kennen hun eigen kwaliteiten en talenten niet, dan wel dat zij daar over twijfelen.

Op zoek naar een missie …

Doe je het werk, wat je hart je ingeeft? Laat je anderen creatief met je meedenken hoe je je missie in de wereld kan zetten? Durf je ruimte in te nemen voor de concretisering van je missie? Laat je je intuïtie en je inspiratie toe in je werk? Schep je de orde en structuur die je nodig hebt? Onderneem je in liefde voor jezelf de nodige actie wanneer het noch te vroeg, noch te laat is? Kun je enthousiast en aanstekelijk vertellen over je missie? Kun je in je werk volharden tot je doelen zijn bereikt? Vind je het fijn om een zinvolle en positieve bijdrage te leveren aan de samenleving? Durf je risico’s te nemen als dat nodig is? Kun je je successen vieren?

Op zoek naar verheldering van relaties …

Relaties zijn er in vele vormen en op vele plaatsen. Op het werk tussen mens en organisatie, tussen leider en manager, tussen manager en medewerker, tussen collega’s onderling, tussen organisaties onderling. En op privéterrein zijn er relaties met levenspartner(s) of ex-partner(s), vrienden en kennissen, ouders, kinderen, tussen kinderen onderling, met buren, enz.
Aan de basis van onze relationele vraagstukken en problemen ligt de relatie met onszelf. De relatie met een ander of met anderen is altijd een spiegel voor hoe het gesteld is met de relatie met jezelf. Om gelukkig te zijn is een liefdevolle relatie met jezelf een absolute nood-zaak.

Relaties met anderen kunnen daar wel een bijdrage aan leveren, maar als je niet voldoende trouw bent aan jezelf ook afbreuk aan doen. Iedere keer opnieuw worden we uitgedaagd om nieuwe communicatieve scenario’s te ontwikkelen die de inhoud van onze gevoelens recht doen, en waardoor we onszelf leren uitdrukken in bewoordingen, die geen oordelen bevatten over dé ander, maar betekenisvol zijn voor ons eigen levensproces.

Relaties zijn altijd in verandering en leiden tot nieuwe inzichten en beslissingen, tot nieuwe vormen van zelfsturing en tot verschillende leefvormen. Vorm mag de inhoud volgen en niet per se andersom. Relatiecoaching is buitengewoon fascinerend, maar ook complex en fijnmazig werk. Het vraagt een grote sensitiviteit van de professional, onder meer in het omgaan met emoties.

Bezielingscoaches …

Je hoort mensen regelmatig zeggen dat de ene helft van Nederland de andere helft coacht. Als dat waar zou zijn … geweldig … des te eerder krijgen we op deze heftige planeet een hemel op aarde. De naakte feiten zijn echter anders. Een rekensom laat zien dat hooguit één op de 450 Nederlanders coach is. Maar hoeveel cliënten kan een coach aan?

Het gaat bij coachen om menselijke ontwikkeling, en dat betekent als het goed is een voortdurende toename van zelfliefde, levenskunst en levenswijsheid. Hoeveel hiervan moet er nog worden ontwikkeld in de mensen om een hemel op aarde te willen en durven creëren? Er is nog heel veel werk te doen. Vele potentiële markten voor coaches liggen te wachten of moeten nog worden ‘verleid’ tot een vreugdevol en bezield leven.

De grondhouding van de coach

De coach creëert een gespreksklimaat vanuit zijn eigen existentie en grondhouding in zijn bestaan. Het gespreksklimaat in de coaching kenmerkt zich idealiter door:

 • het stellen van vragen en uitdagingen;
 • een grondhouding van on-vooringenomen verwondering;
 • benieuwd zijn naar de specifieke levensconstellatie van de ander;
 • totale acceptatie van wat er is aan feiten, gevoelens en emoties;
 • het bijzondere en ontroerende van transformatieprocessen;
 • het transformeren van innerlijke hindernissen tot nieuwe wijsheidsvorming;
 • de verantwoordelijkheid voor het eigen leven bij de coachee te laten;
 • de oprechtheid vanuit het hart weten te combineren met tact en mildheid;
 • open te staan voor intuïtie en inspiratie, beelden en ingevingen;
 • gebruik te maken van de wijsheid van het lichaam (energetische gevoeligheid);
 • toepassen van speelsheid (creativiteit) en humor (lichtheid).

De coachingsmethodieken

De methodieken die in de opleiding worden doorgegeven, genereren snel:

 • duidelijkheid die de cliënt zoekt,
 • uitdagingen, waar de cliënt aan toe is,
 • transformatie van innerlijke hindernissen,
 • keuzemogelijkheden, die de cliënt wil zien,
 • handvatten voor een bezield bestaan,
 • liefde met zichzelf,
 • liefde met anderen.

De methodieken zijn onder andere:

 • de Elementenleer van Hoogendijk;
 • het Werkboek met de coachopdrachten van Hoogendijk;
 • het Bezielingsspel van Hoogendijk (geschikt voor coaching en training);
 • de Bezielingsplaten van Hoogendijk;
 • verschillende vormen van ‘inquiries’;
 • werken met de Enneagrammatische handtekening (overlevingsstrategieën);
 • de methode van Kerntransformatie;
 • de methode van Voice Dialogue (werken met subpersoonlijkheden);
 • de methode van contact maken en werken met de ‘innerlijke kinderschare’;
 • de methode van het schrijven van ‘innerlijke dialogen’;
 • een methode van vergeving en zelfvergeving;
 • in de zijlijn komt Provocative Coaching aan de orde.

De coach zelf

De coach is het levende voorbeeld voor zijn cliënten. Hij of zij is zelf door de nodige ontwikkelingsprocessen heengegaan en daarom passen de deelnemers in de opleiding deze methodieken allereerst toe op zichzelf en op elkaar. Je leert voelen, ontdekken en zien wat wel werkt en wat niet, in het leven, maar ook in de helings- en bewustwordingsprocessen, die een onderdeel zijn van het leven.

De coach zelf is het belangrijkste coachinstrument, dat spreekt vanzelf. Daarom zijn zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling samen verankerd in deze opleiding. In de opleiding staat de persoon van de coach centraal en het professionele profiel is daarvan een afgeleide. De zorg van de coach voor zichzelf bepaalt het vermogen tot zorgen voor de ander, en tegelijk ook de grenzen aan die zorg. Het coachvak vraagt van de coach om op de eerste plaats een goede verhouding met zichzelf te hebben. Dat is een voorwaarde voor de kwaliteit van coachen.

Voor wie?

Het gaat om een compacte en intensieve opleiding voor hen, die minimaal HBO-niveau hebben en ook de nodige mensbegeleidingstalenten al (soms net onder de oppervlakte) met zich meedragen. Mensen dus, die de methodieken en het juiste gebruik ervan zich snel eigen kunnen maken. Belangrijk is daarom het oriënterende gesprek, waarin van beide kanten wordt bekeken of het volgen van deze opleiding de juiste keuze is of niet.

Voor coaches die al een coachopleiding hebben gevolgd, is de opleiding een verrassende en verfrissende masterclass, omdat je ook leert te coachen op een methodiek onafhankelijke manier. Je wordt steeds meer de coach die je in wezen en diep van binnen bent, mede doordat er aandacht wordt besteed aan de diepere ziel-talenten, die je soms nog onbewust, met je meedraagt!

Zij die voor het eerst een coachopleiding gaan volgen, vallen, mits zij worden toegelaten, als het ware met hun neus in de boter: een opleiding met speelsheid, diepgang, ernst waar nodig en luchtigheid waar mogelijk. Bijna ongemerkt raak je thuis in het vak en de wereld van coachen. De coach die deze opleiding heeft afgerond, staat met zelfvertrouwen en kracht in zijn beroepsuitoefening.

De opbouw van de opleiding

De opleiding heeft vijf intensieve opleidingsblokken van twee of drie dagen, die dienen als de dragers voor een fijnmazige didactische infrastructuur van opdrachten (individueel of met anderen), intervisie en supervisie, literatuurstudie en verschillende oefencoachingstrajecten. Het geheel borgt het gewenste ontwikkelingsproces van de deelnemer, om op verantwoorde wijze het beroep van coach, bezielingscoach, loopbaancoach of relatiecoach te kunnen uitoefenen.

De opleiding vormt een proces, waarin de deelnemers worden uitgedaagd om in iedere fase actief aan de slag te gaan met de aangedragen leerstof en methodieken, in oefensituaties met elkaar en met oefencliënten. In intervisie wordt verwacht dat deelnemers elkaar actief inschakelen ten behoeve van het eigen ontwikkelingsproces en het geven van feedback aan elkaar.
Er is sprake van kennisoverdracht (opleidingsdagen, literatuurstudie en supervisiebijeenkomsten), van kunde door intervisie en oefencoaching, en van wijsheidsvorming en zelfreflectie door opdrachten te doen en de verschillende aspecten met elkaar door te spreken en in jezelf te integreren.

Iedere persoonlijke ontwikkeling komt neer op een toename van zelfliefde. We starten de opleiding met de relatie die je met jezelf hebt, aan de hand van de verschillende mensmodellen, perspectieven, benaderingen en coachopdrachten, die wij in onze coaching gebruiken. Deze methodieken leer je daardoor al doende ook zelf toe te passen.

Afstuderen

De student legt in de loop van de opleiding een logboek aan van zijn of haar bevindingen met de vele aspecten van de opleiding. Over dit logboek vindt een examengesprek plaats, waarna het diploma wordt uitgereikt. Het logboek moet laten zien dat er met betrokkenheid, toewijding, veranderingsbereidheid, doelgerichtheid, empathie, levenswijsheid, creativiteit, intuïtie, beoordelingsvermogen, zelfreflectie, bezieling en realiteitsgevoel de opleiding is gevolgd en navenant de coaching in de praktijk wordt vormgegeven. De beoordelingscriteria komen in grote lijnen overeen met de kwaliteitscriteria die ook worden gehanteerd door de Verenigingen van Coaches, zoals de Nobco en de Noloc.

Na de opleiding ben je in staat om:

 • als coach professioneel gebruik te maken van je levenservaring en levenswijsheid;
 • je coachtalenten adequaat in te zetten als coach;
 • je innerlijke rijkdom als belangrijkste coachinstrument te ervaren;
 • creatief verhelderende en uitdagende vragen te stellen;
 • je kan mensen uitdagen tot zelfliefde en tot oorspronkelijke kracht, liefde en wijsheid;
 • te coachen in een klimaat van gelijkwaardigheid en doelgerichtheid;
 • mensen te begeleiden naar bezielde en succesvolle zelfsturing;
 • vrijmoedig je intuïtieve vaardigheden in te zetten;
 • een spiegel en een bron van inspiratie te zijn voor je cliënten;
 • kennis te communiceren van het brede vakgebied van coaching;
 • visie te ontwikkelen op het beroep van coach, ook qua mogelijkheden en grenzen;
 • je persoonlijke profiel als coach te omschrijven, inclusief je eigen stijl, maar ook je valkuilen.

De Opleiders

Opleiders zijn mensen die hun sporen hebben verdiend op het gebied van coaching of relatiecoaching: Adriaan Hoogendijk, Annemieke Rozemond, Annemieke Rodenburg, Christel Naus, Mieke Bouma, Joost Crasborn, Marjon Wijsman, Roel Wink, Saskia Teppema, Annette Nobuntu Mul, Rob Hessels en Anne ter Berg. Zij verzorgen onderdelen van de opleiding, waar zij nu juist bezieling in ervaren. Allen zijn ervaren en inspirerende opleiders en trainers, die onderdelen van hun vak vanuit de dagelijkse coachpraktijk doorgeven. Tot op heden worden echter de meeste dagdelen van de opleiding verzorgd door Adriaan Hoogendijk.

Praktische informatie

 • data van Groep 16: Start 13 oktober, 2017: blok 1: 13, 14, 15 oktober, 2017; blok 2: 2, 3 december, 2017; blok 3: 26, 27, 28 januari, 2018; blok 4: 16, 17, 18 maart, 2018; blok 5: 19, 20 mei, 2018;
 • data van Groep 17: Start 2 maart, 2018: blok 1: 2, 3, 4 maart, 2018; blok 2: 14, 15 april, 2018; blok 3: 1, 2, 3 juni, 2018; blok 4: 6, 7, 8 juli, 2018; blok 5: 8, 9 september, 2018;
 • data van Groep 18: Start 9 november 2018: blok 1: 9, 10, 11 november 2018; blok 2: 22 en 23 december 2018; blok 3: 18, 19, 20 januari 2019; blok 4: 1, 2, 3 maart 2019; blok 5: 13, 14 april 2019;
 • de blokken starten steeds na de lunch van de eerste dag om 14.00 u. en eindigen vóór het diner op de laatste dag, om 17.00 u;
 • het aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12;
 • de opleiding wordt gehouden in het landelijk gelegen conferentiecentrum Samaya, Hollende Wagenweg 20, 3985 SG Werkhoven (ten zuid-oosten van Utrecht) (Tel.: 0343 552 332);
 • de deelnemers moeten rekenen op een studiebelasting van circa drie dagdelen per week, inclusief de opleidings- en supervisiedagdelen, de intervisie, het maken van de coachopdrachten, de gesprekken met de oefencliënten en de literatuurstudie.

De kosten

De kosten zijn: € 6.450,- (vanwege de CRKBO-accreditatie BTW-vrij!). In de kosten zijn inbegrepen:

 • een individueel (vrijblijvend) oriënterend -, c.q. toelatingsgesprek met Adriaan Hoogendijk (kan ook per skype);
 • 29 opleidingsdagdelen;
 • verblijfskosten bij conferentiecentrum Samaya te Werkhoven, gedurende vijf blokken van 2 à 3 dagen;
 • een fijnmazige infrastructuur van opdrachten en literatuur tussen deze dagen in;
 • het Bezielingsspel, een set van 31 Bezielingsplaten, het vakboek Bezielend Coachen en het boek De Tweede Levenshelft ontwikkeld of geschreven door Adriaan Hoogendijk (t.w.v. € 338,80);
 • een opleidingsmap (de coachopdrachten worden digitaal aangeleverd t.b.v. gebruik in de eigen coachpraktijk);

Een lijst van verplichte literatuur van andere auteurs is niet inbegrepen (circa € 275,00).
Een gespreide betaling van de opleidingskosten is bespreekbaar.

De opleidingsruimte in Samaya, Werkhoven

Toelating

Voorafgaand aan de opleiding wordt een diepgaand oriënterend gesprek gevoerd, waarin gekeken wordt naar geschiktheid, werk-denk-niveau en motivatie. In dit gesprek worden ook persoonlijke ontwikkelingsdoelen geformuleerd. Wanneer er twijfels rijzen over geschiktheid voor het beroep van coach, dan wordt men niet toegelaten. Daardoor komt tussentijdse uitval hoegenaamd niet voor. Tijdens de presentatie van zichzelf als coach, tijdens het laatste dagdeel van de opleiding, blijken steevast studenten zich te hebben ontwikkeld als een krachtige, uitgebalanceerde, coach, die duidelijk en resultaatgericht zichzelf naar de markt toe kan presenteren.

Studenten zeggen na afloop …

 • ‘De verschillende opgaven, de methodieken, de opleidingsdagen, de theorie en boeken, de gesprekken met oefencliënten en de intervisie… alle onderdelen waren relevant, interessant en inspirerend. En in een goede volgorde naar mijn idee. Alle onderdelen zijn met veel liefde en tijd gecreëerd, dat voel je door alles heen.’
 • ‘Adriaan als coach aan het werk te zien is smullen, ongelooflijk leerzaam, prettig, aanstekelijk! Alle verhalen, anekdotes, humor, emoties, oprechte interesse, geduld, tranen van het lachen en tranen van verdriet … zo mooi! Ik ben dankbaar dat ik daar bij mocht zijn en daarvan heb mogen leren.’
 • ‘Eindelijk een opleiding die je werkelijk brengt bij je kern en stimuleert tot inspiratie en bezieling!’
 • ‘De opleiding zit didactisch heel goed en zorgvuldig in elkaar. Boeiende gastdocenten. Huiswerkopdrachten zijn duidelijk en goed te doen. Een prachtige reader. Je kunt zien dat de opleiding en zijn inhoud met liefde is gemaakt. Ik heb regelmatig het gevoel gehad, dat Adriaan alles wat hij weet aan ons mee heeft willen geven.’
 • ‘De opleiding heeft me veel gebracht. Je brengt jezelf mee in de coachrelatie … dat is ook wat me aanspreekt. Het is geen ‘kunstje’!”
 • ‘Hoogendijk beschikt over professionele, deskundige en betrokken opleiders. Zij hebben een oprechte persoonlijke benadering en zijn echt geïnteresseerd in je als mens!’
 • ‘De aansluiting op de praktijk is bijzonder goed. Het is voor mij goed geweest dat mijn dilemma’s, overtuigingen, angsten, etc. er mochten zijn. Ik heb zelf ervaren hoe lastig het soms is om dingen bespreekbaar te maken en dat is in de praktijk zeer bruikbaar. Deze opleiding heeft alles geboden voor persoonlijke professionaliteit van de coach!”
 • ‘Een zeer unieke en krachtige opleiding. Methodieken worden gevoeld, ervaren en geïntegreerd en leiden tot een krachtige ontwikkeling als coach/trainer bij de deelnemers. De methode is uniek: de opleider is integraal onderdeel van het proces, heeft een karakteristieke inhoud samengesteld en voert dit authentiek uit.’
 • ‘Een buitenkansje waarbij ik kennis maakte met Adriaan Hoogendijk en zijn ‘Bezielingsspel’ vormde voor mij de aanleiding om de Opleiding tot Bezielingscoach te gaan volgen. En dat blijkt een van de beste besluiten uit mijn leven te zijn. Ik heb de opleiding ervaren als één grote aaneenschakeling van mooie-, inspirerende-, bruikbare en inzichtgevende leermomenten. Coachen “vanuit het hoofd” kon ik al, en daar is met het voltooien van deze opleiding een heel breed, veel intuïtiever coachinstrumentarium aan toegevoegd. Ik heb dit instrumentarium inmiddels ruimschoots, en met succes, in mijn coachpraktijk toegepast, en beveel op basis daarvan de Opleiding tot Bezielingscoach van harte aan!’
 • De opleiding wordt in de uitgebreide evaluaties vrijwel uitsluitend beoordeeld met achten en negens.

Ontwikkelverlangens, die studenten vooraf formuleren:

Ik wil mij een breed spectrum van coachmethodieken eigen maken. Ik wil bezieling en inspiratie komen halen. Ik wil samen naar een nieuw level toegroeien. Ik wil feedback van medestudenten en opleiders. Ik wil de verbinding met mijzelf hechter maken. Ik wil groeien in de wereld van coaching. Ik wil leren loslaten en nieuwe dingen toelaten. Ik wil meer naar mijn intuïtie en naar mijn gevoel leren luisteren. Ik wil leren coachen met zachtheid. Ik wil meer lichtheid, speelsheid en humor in mijn coaching aanbrengen. Ik wil zelf weer eens flink aan de orde komen. Ik wil een verkenning naar meer authenticiteit. Ik wil me veilig leren voelen in een groep. Ik wil weer eens experimenteren buiten mijn comfortzone. Ik wil ontdekken wat voor soort coach ik nu eigenlijk ben. Ik wil leren kiezen vanuit hart en ziel.

10 uitgangspunten voor leren

 • Leren en ontwikkelen is voor iedereen die benieuwd is naar zijn eigen kern en deze op analytische wijze wil kunnen beschouwen.
 • Het is handig om het ‘niet-weten’ toe te laten, waardoor er ruimte ontstaat voor authentieke leerprocessen.
 • Startpunt van ontwikkeling is de rijkdom van ieders levensbagage. Ontwikkeling is geworteld in het erkennen van de overvloed aan reeds aanwezige kwaliteiten en het vruchtbaar inzetten daarvan.
 • Kern van het levensleerproces is het erkennen en transformeren van de eigen innerlijke hindernissen. Dit vraagt in de praktijk om een balans tussen speelsheid en diepgang, veiligheid en uitdaging.
 • Het eigen maken van visies en modellen is nodig voor adequate zelfsturing in het leven en voor het blijven uitbouwen van onze levenswijsheid.
 • Het vuur-element: het individuele ontwikkelverlangen is de stuwende kracht van het leren. Het is wenselijk om in alle levenssituaties de eigen drijfveren en fascinaties te blijven volgen. Zo is leven en leren een vitaliserend en bezielend proces.
 • Het lucht-element: reflectie op de eigen ontwikkelprocessen is cruciaal. Betekenis ontstaat in de uitwisseling van ideeën; vraagstukken worden vanuit verschillende invalshoeken benaderd. De innerlijke levensfilosoof zal zich hierdoor ontwikkelen.
 • Het water-element: de communicatie wordt met zorg voor afstemming vormgegeven. Men wordt tegemoet getreden vanuit betrokkenheid, empathie en een wens tot echt contact.
 • Het aarde-element: ontwikkelen is geen doel op zich; het vinden van antwoorden en het concretiseren en realiseren van resultaten geeft kracht en stevigheid. De professionele situatie is altijd vertrekpunt en einddoel van het leren.
 • Het resultaat van ieder leerproces is een mens die steeds beter zichzelf aanstuurt tot bezieling en vitaliteit, doordat hij zichzelf de levensvragen die opkomen blijft stellen. Een mens die vanuit de eigen ervaring met het positief inzetten van innerlijke hindernissen ook een besmettelijk voorbeeld kan zijn voor anderen.

-o-o-o-

Adriaan Hoogendijk Coaching